Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de Stichting Help a Star Foundation voor de websites https://www.helpastar.nl/ en https://www.helpastar.org/, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Stichting Help a Star Foundation. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze websites aan u aanbieden.

Definities

Stichting Help a Star Foundation: Stichting (non-profit organisatie) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 81874278 en RSIN-nummer 862253214, ook handelend onder de namen Stiching Help a Star en Help a Star Foundation.

Website: de webites van de Help a Star Foundation, te raadplegen via https://www.helpastar.nl/ en https://www.helpastar.org/

Donateur: de natuurlijke- of niet natuurlijke persoon die (middels een overeenkomst) een donatie doet aan de Stichting Help a Star Foundation.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Stichting Help a Star Foundation en donateur, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Help a Star Foundation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Help a Star Foundation.

Aansprakelijkheid

De Stichting Help a Star Foundation streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.helpastar.nl/ en https://www.helpastar.org/ onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Help a Star Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Help a Star Foundation te mogen claimen of te veronderstellen.

Herroepingsrecht

Een herroepingsrecht is niet van toepassing. Donaties en giften aan de Stichting Help a Star Foundation zijn vrijwillig en niet herroepbaar. Restitutie is niet mogelijk.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.helpastar.nl/ en https://www.helpastar.org/ op deze pagina.