Donatievoorwaarden

DONATIEVOORWAARDEN STICHTING HELP A STAR FOUNDATION

1 DEFINITIES
Donatie: ieder goed (waaronder ieder geldbedrag) of elke gift, geschonken door een donateur aan de Stichting Help a Star Foundation.

Donateur: natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die een donatie aan Stichting Help a Star Foundation doet/heeft gedaan.

Help a Star: Stichting Help a Star Foundation. De Stichting Help a Star Foundation is statutair gevestigd te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 81874278 en RSIN-nummer 862253214.

2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Donatie.

2.2 Door het doen van de Donatie stemt de Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

3 RECHTEN EN PLICHTEN VAN HELP A STAR
3.1 Voor de verwerking van een Donatie maakt Stichting Help a Star Foundation gebruik van de persoonsgegevens van de donateur. Stichting Help a Star Foundation verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals gepubliceerd op de website www.helpastar.nl.

3.2 Stichting Help a Star Foundation behoudt zich het recht voor de Donatievoorwaarden te wijzigen.

4 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE DONATEUR
4.1 Om een Donatie te kunnen doen, dient de Donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

4.2 De Donateur stemt in dat Stichting Help a Star Foundation de Donatie vrijelijk mag bestemmen overeenkomstig de ANBI bepalingen, zoals gepubliceerd op de website van de belastingdienst.

4.3 Een Donatie is vrijwillig en niet herroepbaar. Restitutie is niet mogelijk. Een herroepingsrecht is niet van toepassing. Bij het doen van een Donatie (ook bij betaling met een creditkaart) is de donateur zich ervan bewust dat deze Donatie niet herroepen kan worden.

4.4 Bij een Bestelling of een Donatie stemt de klant of donateur uitdrukkelijk in met de uitvoering van deze overeenkomst en erkent dat hij/zij daardoor zijn/haar herroepingsrecht verliest.

4.5 De Donateur verricht de Donatie met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

5 SLOTBEPALINGEN
5.1 Geschillen met betrekking tot een Donatie tussen een Donateur en Stichting Help a Star Foundation zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.

5.2 Deze Donatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.